REB iramenyesha abantu bose bifuza akazi ku myanya y’ubuyobozi bw’ibigo by’amashuri ndetse n’akazi ko kwigisha mu mashuri y’inshuke,abanza n’ayisumbuye ko yashyize imyanya kw’isoko.

0

REB iramenyesha abantu bose bifuza akazi ku myanya y’ubuyobozi bw’ibigo by’amashuri ndetse n’akazi ko kwigisha mu mashuri y’inshuke,abanza n’ayisumbuye ko yashyize imyanya kw’isoko.

Share This