ITANGAZO RIREBA ABIFUZA GUSABA INGUZANYO YO KWIGA MU MASHURI MAKURU YO MU MAHANGA MU MWAKA W’AMASHURI 2022-2023

0
%0A%0A https://newswithin.com/itangazo-rireba-abifuza-gusaba-inguzanyo-yo-kwiga-mu-mashuri-makuru-yo-mu-mahanga-mu-mwaka-wamashuri-2022-2023/">
WhatsApp
HIGHER EDUCATION COUNCIL (HEC)

ITANGAZO RIREBA ABIFUZA GUSABA INGUZANYO YO KWIGA MU MASHURI MAKURU YO MU MAHANGA MU MWAKA W’AMASHURI 2022-2023

Share This